ternberg 2011 [Kubb-Club Austria]

 • SAM 0342
 • SAM 0343
 • SAM 0344
 • SAM 0345
 • SAM 0346
 • SAM 0347
 • SAM 0348
 • SAM 0351
 • SAM 0352
 • SAM 0353
 • SAM 0355
 • SAM 0356
 • SAM 0357